Operatív programok eljárásrendjeinek felülvizsgálata
Funkció-modell
 

 

F0 Eljárásrendet értékel

F1. Felülvizsgálatra előkészül

F1.1. Figyelembeveendő jogszabályok körét rögzíti

F1.2. Legjobb gyakorlatot nyilvántart

F1.2.1. Eljárásrendi lépéseket megállapít

F1.2.2. Projekttípusok szerint legjobb gyakorlatot megállapít

F1.3. Legjobb gyakorlatot közzétesz

F1.4. Hatékonysági indikátorokot kiválaszt

F2. Pályázat-kiírást felülvizsgál

F2.1. Pályázati-kiírás szakmai megfelelőségének biztosítását vizsgálja

F2.1.1. Stratégiához illeszkedést értékel

F2.1.2. Pályáztatási koncepció-készítését vizsgálja

F2.1.2.1. Pályázati lehetőség folyamatosságát, stabilitását értékeli

F2.1.2.2. A kiírás program-kiegészítő dokumentumhoz való illeszkedését vizsgálja

F2.1.2.3. Kiírással kapcsolatos korábbi tapasztalatok (pl. pályázói) beépítését értékeli

F2.1.3. Kiírást előkészítők körét értékeli

F2.1.3.1. Szakemberekkel szembeni szakmai követelményeket, kiválasztási követelményeket értékel

F2.1.3.2. Partnerségi együttműködést értékel

F2.1.3.3. Pályáztatással kapcsolatos szakmai feladatokat ellátó KSZ kiírásba való bevonását értékeli

F2.1.3.4. Kiírással kapcsolatos vélemények figyelembevételének szabályozását vizsgálja

F2.1.4. Pályáztatással kapcsolatos határidők megfelelőségét vizsgálja

F2.1.4.1. Pályázat-kiírási időtartamokat értékel

F2.1.4.2. Kiírás-módosítási időtartamokat vizsgál

F2.1.4.3. Felfüggesztés módját, bejelentési időt értékeli

F2.1.5. Pályázatokkal, pályázókkal szemben támasztott kötelezettségek meghatározását vizsgálja

F2.1.5.1. Pályázati dokumentáció szabályzását felülvizsgálja

F2.1.5.1.1. Pályázatelkészítés költség-arányossága szerinti differenciált megoldásokat vizsgál projekttípusok szerint

F2.1.5.2. Végrehajtási szempontok közlését értékeli

F2.2. Kiírás jóváhagyási folyamatát értékeli

F2.3. Pályáztatással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet értékel

F2.3.1. A pályázat megjelentetésének módját értékeli

F2.3.2. Útmutató készítését értékeli

F2.3.2.1. Útmutató készítőinek körét felülvizsgálja

F2.3.2.2. Útmutató tartalmának meghatározását értékeli

F2.3.2.3. Útmutató közérthetőségének ellenőrzését értékeli

F2.4. Pályáztatásra való felkészítést vizsgál

F2.4.1. Intézményrendszer pályáztatásra való felkészítésének módját értékeli

F2.4.1.1. Pályáztatásban résztvevők körét értékeli

F2.4.1.1.1. Pályáztatásban résztvevőket azonosít

F2.4.1.1.2. „Ernyőszervezet” működtetését felméri

F2.4.1.1.3. Résztvevőkkel szemben állított követelményeket értékel

F2.4.1.2. Technikai segítségnyújtási megállapodás-kötést értékel

F2.4.1.2.1. Kapacitásbecslést, erőforrás-gazdálkodást értékel

F2.4.1.2.2. Infrastruktúra (pl. szoftver) előkészítést vizsgál

F2.4.1.2.3. Pályáztatással kapcsolatos munkamegosztás egyértelműségét értékeli

F2.4.1.3. Ügyfélszolgálat felkészítését értékeli

F2.4.1.3.1. Projektmenedzserek és ügyfélszolgálat közötti együttműködést vizsgál

F2.4.2. Értékelést végző szakemberek biztosítását vizsgálja

F2.4.2.1. Értékelők kiválasztási rendjét értékeli

F2.4.2.2. Értékelők képzését, felkészítését értékeli

F3. Pályázat-befogadást, értékelést felülvizsgál

F3.1. Értékelés megszervezését, lebonyolítását vizsgálja

F3.1.1. Pályázat-értékeléssel kapcsolatos munkamegosztást vizsgál

F3.1.2. Értékelési fázisok átfutási időtartamát értékeli

F3.1.2.1. Értékelési szűkkeresztmetszeteket értékel

F3.1.3. Értékelési folyamat nyomonkövetését vizsgálja (határidők)

F3.1.3.1. EMIR–ben való rögzítési kötelezettséget, ellenőrzését vizsgálja

F3.1.3.2. Referens kijelölést vizsgál

F3.1.4. Állásfoglalás-kérés és teljesítés biztosítását értékeli

F3.2. Pályázatbefogadás szabályzását vizsgálja

F3.2.1. Befogadással kapcsolatos ellenőrzési listák készítését, használatát értékeli

F3.2.2. Pályázati dokumentáció nyilvántartását értékeli

F3.2.3. Feldolgozási sorrend megállapításának módját értékeli

F3.2.4. Hiánypótlás szabályozását értékeli (határidők, gyakoriság, mód, mely fázisokban)

F3.3. Értékelő tevékenység szabályozását értékeli

F3.3.1. Értékelők függetlenségének biztosítását vizsgálja

F3.3.2. Összeférhetetlenség szabályzását vizsgálja

F3.3.3. Értékelési sablon meglétét, kiegyensúlyozottságát, kulcskritériumok meglétét és ezek, előírását értékeli

F3.3.4. Helyszíni ellenőrzés szabályzását értékeli

F3.3.5. Projekttípusok szerinti differenciálást vizsgál (értékelés kapcsán)

F3.3.6. Projektgenerálás lehetőségét és eljárását vizsgálja

F3.3.7. Projektfejlesztés lehetőségét és módját vizsgálja

F3.3.7.1. Pályázat – projektmenedzser összerendelést vizsgál

F3.3.8. Az értékelések minőségbiztosítását (számszaki és szöveges értékelés összhangjának biztosítását) vizsgálja

F3.4. Értékelők teljesítmény-értékelését vizsgálja

F3.4.1. Az értékelők értékelésénél a bírálati ülések tapasztalatainak figyelembe vételét vizsgálja

F4. Pályázat-bírálatot felülvizsgál

F4.1. Bíráló bizottság felállításának rendjét értékeli

F4.2. Bírálati bizottság ügyrendjét minősíti

F4.2.1. Egységes ügyrend előírását vizsgálja

F4.3. Bírálat szabályzását értékeli

F4.3.1. Értékelő javaslatának figyelembevételét vizsgálja

F4.3.1.1. Értékelés felülbírálatának eljárását értékeli

F4.3.1.2. Visszaküldési, újraértékelési mód szabályzását értékeli

F4.3.1.3. Értékelésre való visszaadási statisztika készítését vizsgálja

F4.3.2. Bírálati kimenetek rögzítését értékeli

F4.3.3. Bírálatok indoklásának szabályozását vizsgálja

F4.3.3.1. Bíráló bizottság ill. értékelők által támasztott előfeltételek szabályzását vizsgálja

F4.3.3.2. Bizottsági jegyzőkönyvhöz történő hozzáférés szabályzását vizsgálja

F5. Pályázatról való döntést értékel

F5.1. Döntéshozó elé történő előterjesztés módját, idejét értékeli

F5.1.1. Folyamatba épített ellenőrzés megfelelőségét vizsgálja

F5.1.2. Keret-figyelés, fedezet rendelkezésreállás szabályzását értékeli

F5.1.2.1. Tartalék-projekt beállítás szabályzást értékel

F5.1.2.2. Kötelezettségvállalások ütemezésének szabályzását vizsgálja (rugalmasság kezelése)

F5.2. Pályázatról való döntési hatáskört értékel

F5.2.1. Szakértők igénybevételének szabályzását vizsgálja

F5.3. Döntést követő dokumentálást vizsgál

F5.4. Döntéssel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet értékel

F5.4.1. Támogatott projekt-lista közzétételének szabályzását vizsgálja

F5.4.2. Döntést követő értesítés módját, határidejét vizsgálja

F6. Szerződéskötés eljárását vizsgálja

F6.1. Általános szerződési feltételek meglétét vizsgálja

F6.1.1. Szerződés kötelező tartalmi elemeinek szabályzását vizsgálja

F6.1.2. Feltételes szerződéskötés szabályait értékeli

F6.1.3. A szerződés eredeti kiírástól való eltérésének szabályzását vizsgálja

F6.1.4. Szerződésmódosítás lehetőségének, rendjének szabályozását értékeli

F6.1.5. Szerződéstől való elállás szabályzását értékeli

F6.2. Szerződés-előkészítést, kötést értékel

F6.2.1. Nyertes pályázó és KSZ projektmenedzser együttműködését vizsgálja

F6.2.2. Projektre specifikus (egyéni) szerződés tartalmát, kötési módját vizsgálja

F6.2.2.1. Jogerős engedélyek vizsgálatát értékeli

F7. Egyedi projektjelentéseket kezel

F7.1. Előrehaladási, záró, utókövetési jelentések fogadásával, értékelésével és jóváhagyásával kapcsolatos eljárás szabályzását vizsgálja

F7.2. Helyszíni látogatásokat szabályoz

F7.2.1. A helyszíni látogatások eljárásának és összehangolásának szabályozását értékeli

F7.2.2. Helyszíni látogatáshoz tartozó mintavételt, módszertant értékel

F7.3. A nyomonkövetéssel kapcsolatos dokumentáció és szabályozás projekttípusok szerint differenciáltságát vizsgálja

F7.4. Jelentések elkészítésével kapcsolatos támogató szolgáltatásokat értékel

F7.5. Projekt-eltérés esetén beavatkozási lehetőségeket, eljárási rendet vizsgál

F7.5.1. Szakértői tanácsadás módját értékeli

F7.6. Kifizetés, nyomonkövetés, ellenőrzés koordinációját értékeli

F8. Kifizetési folyamat eljárásrendjét értékeli

F8.1. A kifizetéshez kapcsolódó teljesítési feltételeket vizsgál

F8.1.1. Elszámolhatóság általános szabályait értékeli

F8.1.2. Kifizetést megalapozó dokumentumok körét értékeli

F8.1.2.1. Elektronikus számlakitöltő használatának szabályozását értékeli

F8.1.3. Kifizetés-elszámolás és a projekt-előrehaladás kapcsolatának szabályozását értékeli

F8.1.4. Kedvezményezett jogosítványainak szabályozását értékeli

F8.2. Teljesítések és kifizetések jóváhagyásának szabályozását vizsgálja

F8.2.1. Projektmenedzserek, pénzügyi menedzserek kifizetéssel összefüggő feladatát, felelősségét vizsgálja

F8.2.2. Jóváhagyással kapcsolatos helyettesítési rendet vizsgál

F8.2.3. Hitelesítés ellenőrzési rendszerét minősíti

F8.2.4. Kedvezményezett számára nyomonkövetés lehetőségének biztosítását szabályozza

F9. Kifizetéshez keretfigyelés-szabályozást és intenzitás nyomonkövetést értékel

F9.1. Kifizetés-előrejelzések szabályzási módját vizsgálja (projektre, és OP-re)

F9.1.1. OTMR felé történő adatszolgáltatás módját vizsgálja

F9.2. Kifizetés előrejelzést értékel

F9.3. Kifizetés ütemezésének szabályozását értékeli

F10. Teljesítési hiányok esetén követett eljárást felülvizsgál

F10.1. Eltéréseket kezel

F10.1.1. Kifizetés felfüggesztési feltételeit, vele kapcsolatos intézkedések szabályozását vizsgálja

F10.1.2. Kedvezményezettel szemben megállapított hiányosságok felszámolásának rendjét vizsgálja

F10.1.3. Kedvezményezettel szemben megállapítható szankcionálást vizsgál

F10.1.4. Kedvezményezett számára biztosított jogi eszközök körét értékeli

F10.2. Szabálytalanság kezelésének eljárásrendjét értékeli

F10.2.1. Szabálytalanság-megállapítással kapcsolatos jogosítványokat minősít

F10.2.2. Szabálytalanság feltárásával kapcsolatos felelősség szabályozását értékeli

F10.2.3. Szabálytalanság jelentési kötelezettséget minősíti

F10.2.4. Szabálytalansággal összefüggő kedvezményezetti tájékoztatást értékel

F10.2.5. Visszafizetési kötelezettség szabályozását értékeli

F11. IH által készített elszámolás-készítés eljárásrendjét értékeli

F11.1. IH és kifizető hatóság kapcsolattartási rendjét értékeli

F11.2. Különböző típusú hazai források nyilvántartási rendjét értékeli

F12. Ellenőrzés szabályozását értékeli

F12.1. Ellenőrzési tevékenységek szabályozását értékeli

F12.1.1. Ellenőrzési feladatok, felelősök meghatározását értékeli

F12.1.2. Ellenőrzési rendszer kapcsolódó iránymutatásoknak való megfelelőségét értékeli

F12.1.3. Ellenőrzés koordinációját értékeli

F12.2. Ellenőrzési terv készítésének szabályozását értékeli

F12.3. Ellenőrzés végrehajtásának megfelelőségét értékeli

F12.3.1. Ellenőrzéssel kapcsolatos mintavétel meghatározását értékeli

F12.3.2. Ellenőrzési (pl. kockázatelemzési) módszertanokat értékel

F12.3.3. Helyszíni ellenőrzés eljárásrendjét értékeli

F12.3.4. Titoktartással kapcsolatos felelősségek szabályzását értékeli

F12.3.5. Ellenőrök jogainak, kötelezettségeinek szabályozását vizsgálja

F12.3.6. Ellenőrzéssel kapcsolatos kontakt személyek kijelölését értékeli

F12.4. Intézményfejlesztés számára történő visszacsatolást értékel

F13. Programszintű jelentés-készítés szabályozást értékel

F13.1. Előrehaladás általános indikátorainak kezelését értékeli (kiválasztás, adatgyűjtés, értékelés) projekt és program szinten

F13.2. A nyomonkövetéssel kapcsolatos külső és belső fórumok működtetésének szabályzását értékeli

F13.3. Közösségi jogszabályoknak és útmutatóknak való megfelelést vizsgál programértékelés során

F13.4. Rendeleti előírásoknak való megfelelést értékel

F13.5. Rendszerszintű problémák kezelésének szabályozását vizsgálja

F13.5.1. Problémakezeléssel kapcsolatos felelősök kijelölését értékeli

F14. Általános eljárásrend vizsgálati szempontokat megállapít

F14.1. Jogszabályi megfelelőséget értékel

F14.1.1. Jogszabály-módosulás átvezetését ellenőrzi

F14.1.2. Önálló hatáskörben szabályozott kérdésekben állást foglal

F14.1.3. Szabályozási hiányosságokat megállapít

F14.2. Erőforrás-felhasználást értékel

F14.2.1. Munkaráfordítást lebonyolító szervezetnél értékel

F14.2.2. Munkaráfordítást pályázónál, kedvezményezettnél értékel

F14.3. Feladatok, felelősök egyértelműségét értékeli

F14.3.1. KSZ és IH közötti feladat-, felelősség-megosztást értékel

F14.3.2. Együttműködési megállapodást értékel

F14.3.2.1. Delegált feladatok körét értékeli

F14.4. Folyamat lefutását értékeli

F14.4.1. Folyamat átfutási idejét értékeli

F14.4.1.1. Jogszabályi határidőkkel összevet

F14.4.1.2. Tényleges munkabefektetést átfutási idővel összevet

F14.4.1.3. Elfekvési időt vizsgál, szűkkeresztmetszetet megmutat

F14.4.1.3.1. Akadályozó tényezőket azonosít

F14.4.2. Eltérő gyakorlatra rámutat

F14.4.2.1. Hiányzó eljárásrendi lépéseket kiderít

F14.4.2.2. Egyedi folyamatelemek szükségességét értékeli

F14.5. Elektronikus iratkezelési rendet értékel, javaslatot tesz

F14.6. EMIR referens kijelölését és együttműködést értékeli

F14.7. Statisztikai adatfeldolgozást értékel

F14.8. Jogszabály módosításának kezdeményezésére vonatkozó gyakorlatot értékel

F14.9. Eljárásrendek kezelését értékeli

F14.9.1. Fogalomtárat értékel

F14.9.2. Eljárásrendek verziókezelését értékeli

F14.9.3. Eljárásrendek felhasználóbarát-minőségét megállapítja